ABOUT

2010.05に結成された、SPEEDCOREのレーベルです。

MEMBER

Filthy

Filthy

DJ Myosuke

DJ Myosuke

moro

moro

Xystran

Xystran

pianoid

pianoid

RedOgre

RedOgre

Dustvoxx

Dustvoxx

Kobaryo

Kobaryo

H.U.T GiGAR

H.U.T GiGAR

QURELESS

QURELESS

Laur

Laur

OZIGIRI

OZIGIRI